f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.       นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนมีความต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรมและร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
title
เข้าร่วม"โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด"

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.        นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วม”โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกลองกฏหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายที่ประกาศบังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จัดโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด