Close
title
f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 214 สาย ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 25.457 กิโลเมตร

วันที่ 5 สิงหาคม 2563       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด , การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด , TOT , CAT และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 214 สาย ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 25.457 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
title
ตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 - กม.46+375

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.        นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตำแหน่งที่ 1 ประธานตรวจการจ้าง ,นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 - กม.46+375 โดยมีบริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
title
ตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+875

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น.       นายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตำแหน่งที่ 2 ประธานตรวจการจ้าง ,นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+875 โดยมี บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง