วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

02 ก.พ.
title
"ร่วมประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาเลขที่ รอ.40/2565 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทล.2259 ตอน เสลภูมิ – คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 – กม.4+500"

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ,นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาเลขที่ รอ.40/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ – คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 – กม.4+500 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

 

01 ก.พ.
title
"ร่วมลงพื้นที่สำรวจติดตาม และแนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ รอ.16/2566 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล.215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800 - กม 27+450"

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม และนายศุภพรชัย ขามรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเมืองสรวง ร่วมลงพื้นที่สำรวจติดตาม และแนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ รอ.16/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800 - กม 27+450 โดยมีบริษัท เพชรสมวงศ์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง

 

วีดีทัศน์
title
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ขับรถถูกวิธี ประหยัดพลังงาน
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง