f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+375 - กม.14+800 ปริมาณงาน 30,737 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน 07/08/2563 9,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนถนนทางหลวง เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง 25/05/2563 42,759,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน บนถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ 25/05/2563 42,759,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยในทางหลวงสายหลักและสายรองในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.28+000 – กม.46+153 (เป็นช่วงๆ)และในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/05/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 13/05/2563 980,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมาย 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน , ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน –ห้วยพลับ , ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ , ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ , ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ,ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก , ในทา 14/05/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911 –กม. 107+568 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 14,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2116, 2259 22/05/2563 14,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในทางหลวงหมายเลข 2043, 2086, 215 22/05/2563 14,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 2.788 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 14/05/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 14/05/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.20+000 – กม.22+500 ขนาดความกว้าง 23.20 เมตร ยาว 2.5000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 14/05/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 27/04/2563 980,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดจตุรพักตรพิมาน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 29/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงเมืองสรวง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (โมเดิร์น) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 21/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 77 รายการ