f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว(งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/01/2563 32,862.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 08/01/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 08/01/2563 133,401.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 08/01/2563 23,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 06/01/2563 185,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 09/01/2563 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่อจัครและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่2 28/11/2562 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2387 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิมพิสารน้อย – หนองห่าง ระหว่าง กม.20+720 - กม.21+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/01/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+470 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.97+785 - กม.99+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 12/09/2562 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. 30/08/2562 7,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (หมุดสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.0+184 - กม.0+620 และ กม.0+598 - กม.1+120 ปริมาณงาน 800 อัน 12/07/2562 400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ