f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่อจัครและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่2 07/11/2562 12,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 12/09/2562 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. 30/08/2562 7,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (หมุดสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.0+184 - กม.0+620 และ กม.0+598 - กม.1+120 ปริมาณงาน 800 อัน 12/07/2562 400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/08/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/08/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+420 – กม.9+110 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 498,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+965 – กม.7+385 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 498,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการติดตั้งไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+000 – กม.46+000 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 4 รายการ 21/03/2562 310,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 06/03/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 2+300 – กม.4+800 ปริมาณงาน 2.500 กม. 26/02/2562 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+720 ปริมาณงาน 26,940 ตร.ม. 16/01/2562 9,998,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ระหว่าง กม.39+735 – กม.41+950 ปริมาณงาน 26,580 ตร.ม. 16/01/2562 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(ร้อยเอ็ด)) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.120+110(LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/01/2562 10,520,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ