f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 19/11/2561

อัตรากำลังของ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - ณ ปัจจุบัน 


'