วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 12/11/2561

ประวัติแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

       แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2546 ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ลงวันที่  30  กันยายน 2546  มีสายทางในความควบคุม รวมระยะทาง 793.636 กม.  ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2551  ได้มีการโอนสายทางในความควบคุมบางส่วน ให้กับแขวงการทางยโสธร จำนวน 7 สายทาง ระยะทางรวม 245.149 กิโลเมตร และโอนมอบให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 1.419 กิโลเมตร

ปัจจุบันมีสายทางในความควบคุม 17  สายทาง 23  ตอนควบคุม  รวมระยะทาง ทั้งหมด 547.068 กิโลเมตร

 

มีหมวดทางหลวงในสังกัด จำนวน   6   หมวดทางหลวง

     1.หมวดทางหลวงร้อยเอ็ด

     2.หมวดทางหลวงเสลภูมิ

     3.หมวดทางหลวงเมืองสรวง

     4.หมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน

     5.หมวดทางหลวงโพนทอง

     6.หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

     สำนักงานบำรุงทางร้อยเอ็ด   สำนักงานทางหลวงมหาสารคาม

      1. นายพิสิฐ   จุฬาสุวรรณ                                      ก.ย. 46  -  เม.ย. 47

     2. นายบรรพต  รชตะเมธินทร์                                 พ.ค. 47  -  ต.ค. 47

     3. นายประสาท  อัมระปาล                                     พ.ย. 47  -  ต.ค. 50

     4. นายวีระบุตร   วงศ์ประทุม                                   พ.ย. 50  -  ก.พ. 58

 

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด   สำนักงานทางหลวงที่  8  (มหาสารคาม)

     1. นายวีระบุตร   วงศ์ประทุม                                    ก.พ. 58  -  ก.ย. 58

       2. นายพงศกร    จุลละโพธิ                                      มิ.ย. 59  -  พ.ย. 62 

           3. นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ                                       ธ.ค. 62   -       

 4. นายศราวุฒิ  ภู่ชินาพันธ์                                                              

      5. นายมงคล  แสนวงษา                                            พ.ย. 65  -  ปัจจุบัน


'