วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 20/11/2561

   แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

สำนักงานทางหลวงที่  8  (มหาสารคาม)  กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม

                                                                                ที่อยู่       :  เลขที่  266  หมู่ที่  7   ต.มะอึ   อ.ธวัชบุรี   จ.ร้อยเอ็ด   45170

                                                                                โทรศัพท์  :  043 - 516580   โทรสาร  :  043 - 516581

                                                                                 E-Mail  :  doh0771@doh.go.th

  

ผู้ควบคุมการทำงาน  Website  หน่วยงาน 

   : นางสาวรฐา   นุฤทธิ์มนตรี

   รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ผู้ดูแลระบบ  Website  หน่วยงาน

   : นางณัฐธิกา   วงศ์บุญ

     หัวหน้างานสารสนเทศ

 

ผู้พัฒนา  Website  หน่วยงาน

   : นายฐาปกรณ์  บุญสุวรรณ

     พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 


'