วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายการชะล้างหน้าดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทล.2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.71+250 - กม.71+360"
ลงวันที่ 26/07/2566
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ร่วมกับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้ร่วมดำเนินการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายการชะล้างหน้าดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.71+250 - กม.71+360

'