Close
title
f
title
แขวงทางหลวงยโสธร
yasothon highway district
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับพัสดุ สัญญาที่ ยส.10/2566 (งวดที่3)

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร เป็นประธาน ตรวจรับพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.200+975 - กม.202+380 (งวดที่ 3) สัญญาที่ ยส.10/2566 ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วันเริ่มต้นสัญญา 12 พฤศจิกายน 2565 วันสิ้นสุดสัญญา 9 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาทำการ 210 วัน ค่างานตามสัญญา 49,684,456.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายภูวสิษฎ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสถาพร ภาโนมัย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร (ฝ่ายปฏิบัติการ)