f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. 30/08/2562 30/08/2562 คค 06049/พ.1/e/36/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/08/2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/08/2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+420 – กม.9+110 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+965 – กม.7+385 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+000 – กม.46+000 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 4 รายการ 22/03/2562 21/03/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 06/03/2562 06/03/2562 คค 06049/พ.1/e/32/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 2+300 – กม.4+800 ปริมาณงาน 2.500 กม. 26/02/2562 26/02/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+720 ปริมาณงาน 26,940 ตร.ม. 16/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ระหว่าง กม.39+735 – กม.41+950 ปริมาณงาน 26,580 ตร.ม. 16/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(ร้อยเอ็ด)) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.120+110(LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/01/2562 24/01/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม. 4+230 – กม.8+500 ปริมาณงาน 4.270 กม. 26/02/2562 26/02/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.30+600 – กม.30+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2561 30/11/2561 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ