f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว(งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/01/2563 09/01/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 19/01/2563 08/01/2563 635/45/63/46 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 19/01/2563 08/01/2563 635/60/63/45 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 19/01/2563 08/01/2563 635/20/63/44 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 19/01/2563 06/01/2563 635/45/63/43 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 ขายทอดตลาดเครื่อจัครและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่2 03/12/2562 28/11/2562 คค 06049/พ.1/01/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2387 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิมพิสารน้อย – หนองห่าง ระหว่าง กม.20+720 - กม.21+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/01/2563 09/01/2563 คค 06049/พ.1/e/39/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2563 06/01/2563 คค 06049/พ.1/e/38/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2563 14/01/2563 คค 06049/พ.1/e/37/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. 30/08/2562 30/08/2562 คค 06049/พ.1/e/36/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/08/2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/08/2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+420 – กม.9+110 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+965 – กม.7+385 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.6+000 – กม.46+000 (เป็นช่วงๆ) 13/06/2562 13/06/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ