วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/09/2566 "ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
2 12/09/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.37/2566 ทล.2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+338 - กม.47+861"
3 12/09/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"
4 10/09/2566 "ร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง งวดที่ 16 (งวดรองสุดท้าย) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก ระหว่าง กม.4+800 - กม.17+160 และ กม.22+000 – กม.24+040"
5 08/09/2566 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"
6 08/09/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.37/2566 ทล.2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+338 - กม.47+861"
7 07/09/2566 "เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ HSMS "โครงการประเมินความปลอดภัยโครงข่ายทางหลวงด้วยเกณฑ์การให้ระดับดาว (Star Reting) ตามเป้าหมายโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ระยะที่ 1 1 โครงการ" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting"
8 07/09/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.37/2566 ทล.2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.46+338 - กม.47+861"
9 07/09/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550 "
10 06/09/2566 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"
11 05/09/2566 "เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting"
12 05/09/2566 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"
13 04/09/2566 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายช่องจราจร ตามสัญญาที่ รอ.36/2566 ทล.2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.54+150 - กม.56+000"
14 04/09/2566 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"
15 30/08/2566 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาที่ รอ.36/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทล.2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.54+150 - กม.56+000"