f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/08/2563 ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 214 สาย ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 25.457 กิโลเมตร
2 03/08/2563 ตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 - กม.46+375
3 31/07/2563 ตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+875
4 16/07/2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
5 03/07/2563 สำรวจจุดร้องเรียนขอติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทล.23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด (แยกดงลาน)และร้องเรียนขอเปิดจุดกลับรถหน้าวัดเสลภูมิวนาราม ทล. 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่กม.141+120
6 27/06/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด "แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจร" ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (บายพาสสุวรรณภูมิ)
7 24/06/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด "จะทำการเบี่ยงช่องจราจร ในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 2 กรกฏาคม 2563 (ด้านขวาทาง) และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฏาคม 2563 (ด้านซ้ายทาง)"
8 17/06/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.20+000 – กม.22+500 และในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.31+312 – กม.34+000
9 16/06/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.20+829 (รวมบริเวณทางแยกสุวรรณภูมิ)และในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ระหว่างกม.49+000 – กม.50+500
10 15/06/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานก่อสร้างในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+700 – กม.4+200 และ ระหว่าง กม.16+900 – กม.18+400
11 20/05/2563 ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
12 19/05/2563 ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
13 14/05/2563 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาจากอุทกภัย งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 2387
14 14/05/2563 ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 232
15 23/04/2563 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงโพนทอง ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฎิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน