f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 31/10/2562 “ประชุมเพื่อชี้แจงให้กับราษฏรในพื้นที่ ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานแม่น้ำชี ฝั่งอำเภอทุ่งเขาหลวง และการเปิดทางแยกบริเวณสี่แยก อำเภอธวัชบุรี"
2 25/10/2562 “การประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
3 24/10/2562 “ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร” ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ ระหว่าง กม.4+230 – กม.8+500 ระยะทาง 4.270 กิโลเมตร"
4 16/10/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายกมล หมั่นทำ) เดินทางมาตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12
5 04/10/2562 “แจ้งการเบี่ยงช่องจราจร ทล.23 สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 1 ระหว่าง กม.116+250 - กม.122+350 (บริเวณบ้านประตูชัย - บ้านนิเวศน์) ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป”
6 01/10/2562 "ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2562"
7 28/09/2562 “ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
8 29/09/2562 "คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “ปัญหาอุทกภัยกับการคมนาคม” พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน"
9 25/09/2562 "คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงานข้อเท็จจริงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งของจังหวัดร้อยเอ็ด"
10 22/09/2562 “ร่วมให้การต้อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
11 17/09/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ “ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 31/2562”
12 16/09/2562 “รทร.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 8 ”
13 10/09/2562 “ประชุมการเตรียมการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562”
14 10/09/2562 “ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 30/2562”
15 08/09/2562 “ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”