วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 07/03/2567 "เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 (จังหวัดร้อยเอ็ด)"
17 05/03/2567 "เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม สาย บ้านไผ่ - นครพนม"
18 29/02/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)"
19 23/02/2567 "ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน อทล. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8"
20 22/02/2567 "เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อและมรดกพ่อ"
21 22/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง)"
22 22/02/2567 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำการลิดรอนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+000 (ด้านซ้ายทาง)"
23 19/02/2567 "เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
24 14/02/2567 "เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2567 และเตรียมความพร้อมต้อนรับท่าน อทล."
25 13/02/2567 "เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สาย บ้านไผ่ - นครพนม"
26 08/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการเปิดจุดกลับรถชั่วคราว พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่กม.140+700 (จุดกลับรถหน้าวัดเสลภูมิวนาราม)"
27 08/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการติดตั้งวงเวียนชั่วคราว เพิ่มความกว้างช่องรอเลี้ยว และย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี) บริเวณที่้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
28 08/02/2567 "ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านอธิบดีกรมทางหลวง และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค"
29 05/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เข้าอำนวยการพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตรายในทางหลวง จัดวางอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และจัดระเบียบการใช้วงเวียนชั่วคราว ย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มความกว้างช่องรอเลี้ยว ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี) บริเวณที่้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
30 03/02/2567 "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจติดตาม และรับฟังปัญหาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"