วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 28/03/2567 "เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566) ผ่านระบบ Application “Zoom Cloud Meeting”"
47 27/03/2567 "เข้าร่วมประชุมหารือ การเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จาก 1.00 เมตร เป็น 1.20 เมตร โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมร้อยเอ็ด"
48 27/03/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจังหวัดร้อยเอ็ด"
49 21/03/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบหารือรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ทล.2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตัดกับ ทช.4028 (บริเวณสี่แยกเทศบาลตำบลเมยวดี)"
50 19/03/2567 "ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าตลาดอำเภอจังหาร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 – 38+300"
51 14/03/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในทางหลวง การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาด อำเภอจังหาร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 - กม.38+300 (บริเวณตลาดสดอำเภอจังหาร)"
52 13/03/2567 "เข้าร่วมประชุมหารือรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (overpass)"
53 08/03/2567 "ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารสัญญาจ้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง/การตรวจงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
54 07/03/2567 "เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 (จังหวัดร้อยเอ็ด)"
55 05/03/2567 "เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม สาย บ้านไผ่ - นครพนม"
56 29/02/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)"
57 23/02/2567 "ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน อทล. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8"
58 22/02/2567 "เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อและมรดกพ่อ"
59 22/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง)"
60 22/02/2567 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำการลิดรอนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+000 (ด้านซ้ายทาง)"