f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564

นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม (ฝ่ายวิศวกรรม) นายธเนศ ภูมิภักิด์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม (ฝ่ายปฎิบัติการ) นายเวียงชัย เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง มหาสารคาม (ฝ่ายบริหาร) หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564 โดยมี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า มาหารือเรื่องการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับผู้คุมงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงมหาสารคาม