f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/01/2566 การกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม
2 26/04/2564 การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี 2564
3 22/04/2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก)
4 09/04/2564 การประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
5 29/06/2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
6 10/06/2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563
7 04/06/2563 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 04/06/2563 ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 2/2563
9 28/05/2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
10 27/05/2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11 10/02/2563 กรมทางหลวงเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5ขานรับวาระแห่งชาติ กรมทางหลวงสั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 งัดมาตรการเข้มงวดงานก่อสร้าง-บำรุงทางให้ก่อฝุ่นน้อยที่สุด ติดตั้งเครื่องปล่อยละอองน้ำจับฝุ่น 15 แห่ง และจับมือหลายหน่วยงานเข้มใช้รถควันดำ จอดแช่ ลดค่าธรรมเนียมผ่านทาง M-Pass และ Easy Pass จูงใจใช้เพิ่มลดปัญหารถติดหน้าด่านก่อมลพิษ