f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก)
ลงวันที่ 26/04/2564

นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก) ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


'