f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 01/11/2561

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม

ฝ่ายวิศวกรรม

งานปรับซ่อม

งานวางแผน

งานอำนวยความปลอดภัย

ฝ่ายปฎิบัติการ

หมวดทางหลวงกุดรัง

หมวดทางหลวงเขวา

หมวดทางหลวงโกสุมพิสัย

หมวดทางหลวงบรบือ

หมวดทางหลวงวาปีปทุม

หมวดทางหลวงหนองปลิง

ฝ่ายบริหาร

งานสารบรรณ

งานการเงินและบัญชี

งานสารสนเทศ

งานพัสดุและสัญญา


'