f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 01/11/2561

แขวงทางหลวงมหาสารคาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

- พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน

 

พันธะกิจ

- กำกับ  ดูแล  ปรับปรุง ด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- กำกับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวงให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการตอบสนองสังคม  สิ่งแวดล้อมและก้าวทันเทคโนโลยี


'