f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/06/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-หนองขอน ระหว่าง กม.3+731-กม.3+803 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/03/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.71+389-กม.71+861 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/03/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๓๓๘๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอนหนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.๘๕+๘๙๕ (แยกบ้านหมี่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/12/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม แผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โกสุมพิสัย-โคกสูง ระหว่าง กม.๒๙+๗๖๖-กม.๓๐+๑๘๔ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/11/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองคูโคก-วาปีปทุม ระหว่าง กม.๒๒+๒๐๐-กม.๒๔+๕๑๐ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/11/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.๒๑+๒๓๔-กม.๒๓+๘๐๔ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/11/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.๕๖+๕๗๐-กม.๕๗+๕๓๕ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๒๔,๑๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/11/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.๒๖+๑๒๔-กม.๒๗+๑๖๑ (LT.,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/11/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ระหว่าง กม.๒๙+๑๑๖-กม.๒๙+๕๒๙ (LT.,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/11/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕-กม.๔๙+๖๑๙ (LT.,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 215 รายการ