f
title
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-หนองขอน ระหว่าง กม.3+731-กม.3+803 RT. 07/07/2566 มค.47/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.71+389-กม.71+861 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2566 คค 06046/พ.1/e-b/42/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33800 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.85+895 (แยกบ้านหมี่) 30/03/2566 คค 06046/พ.1/e-b/41/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.56+570-กม.57+535 (LT., 02/12/2565 มค.36/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5 งานป้ายจราจร ทล.208 ตอน หนองสระพัง-มหาสารคาม ที่ กม.54+873,ทล.23 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.67+090,ทล. 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ที่ กม.10+270,ทล.23 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.45+089,ทล. 219 ตอน ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา ที่ กม.72+129 ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/12/2565 คค 06046/พ.1/e-b/39/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองคูโคก-วาปีปทุม ระหว่าง กม.22+200-กม.24+510 06/12/2565 มค.40/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
7 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.21+234-กม.23+804 06/12/2565 คค 06046/พ.1/e-b/37/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
8 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.56+570-กม.57+535 (LT.,RT) 02/12/2565 คค 06046/พ.1/e-b/36/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
9 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีพ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.48+655-กม.49+619 (LT.,RT) 02/12/2565 มค.35/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.59+750-กม.60+890 (LT.,RT 02/12/2565 มค.37/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-ยางสีสุราช ระหว่าง กม.29+116-กม.29+529 (LT.,RT) ปริม 02/12/2565 มค.34/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาเชือก-โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.26+124-กม.27+161 (LT.,RT) ปริมาณงาน 22 02/12/2565 มค.33/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
13 แผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2566 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0102 ตอน โกสุมพิสัย-โคกสูง ระหว่าง กม.29+766-กม.30+184 (LT.,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2566 คค 06046/พ.1/e-b/40/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/11/2565 คค 06046/พ.1/1/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
15 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0203 ตอน หนองจิก-ห้วยแอ่ง ที่ กม.63+235 (แยกบ้านหนองโน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 คค 06046/พ.1/e-b/30/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 121 รายการ