f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนถนนทางหลวง เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง 14/05/2563 คค 06049/พ.1/e/44/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน บนถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ 13/05/2563 คค 06049/พ.1/e/43/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยในทางหลวงสายหลักและสายรองในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.28+000 – กม.46+153 (เป็นช่วงๆ)และในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 05/05/2563 คค 06049/พ.1/e/42/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมาย 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน , ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน –ห้วยพลับ , ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ , ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ , ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ,ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก , ในทา 23/04/2563 คค 06049/พ.1/e/35/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911 –กม. 107+568 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 คค 06049/พ.1/e/36/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2116, 2259 23/04/2563 คค 06049/พ.1/e/37/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในทางหลวงหมายเลข 2043, 2086, 215 23/04/2563 คค 06049/พ.1/e/38/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 2.788 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 27/04/2563 คค 06049/พ.1/41/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 23/04/2563 คค 06049/พ.1/e/39/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.20+000 – กม.22+500 ขนาดความกว้าง 23.20 เมตร ยาว 2.5000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 23/04/2563 คค 06049/พ.1/e/40/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 13/04/2563 คค 06049/พ.1/e/34/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดจตุรพักตรพิมาน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 13/04/2563 คค 06049/พ.1/e/32/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงเมืองสรวง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (โมเดิร์น) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 13/04/2563 คค 06049/พ.1/e/33/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.20+275 ปริมาณงาน 49,275 ตร.ม. 10/04/2563 คค 06049/พ.1/e/31/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+360 และ กม.26+600 - กม.28+600 ปริมาณงาน 48,084 ตร.ม. 10/04/2563 คค 06049/พ.1/e/30/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ