f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 09/01/2563 09/01/2563 คค 06049/พ.1/02/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 ขายทอดตลาดเครื่อจัครและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่2 07/11/2562 07/11/2562 คค 06049/พ.1/01/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2387 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิมพิสารน้อย – หนองห่าง ระหว่าง กม.20+720 - กม.21+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2562 17/12/2562 คค 06049/พ.1/e/39/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2562 17/12/2562 คค 06049/พ.1/e/38/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 09/12/2562 คค 06049/พ.1/e/37/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 19/08/2562 19/08/2562 คค 06049/พ.1/02/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. 09/08/2562 09/08/2562 คค 06049/พ.1/e/36/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/07/2562 12/07/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 4 รายการ 26/02/2562 26/02/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 20/02/2562 20/02/2562 คค 06049/พ.1/e/32/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม. 2+300 – กม.4+800 ปริมาณงาน 2.500 กม. 23/01/2562 23/01/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+720 ปริมาณงาน 26,940 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ระหว่าง กม.39+735 – กม.41+950 ปริมาณงาน 26,580 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.(ร้อยเอ็ด)) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.120+110(LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/12/2561 18/12/2561 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ