f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/12/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+470 - กม.5+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/12/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.97+785 - กม.99+730 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/12/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/12/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2387 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิมพิสารน้อย - หนองห่าง ระหว่าง กม.20+720 - กม.21+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/07/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/05/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/05/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/01/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/11/2561 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ระหว่าง กม.39+735 – กม.41+950 ปริมาณงาน 26,580 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 รายการ