Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนยน 2567 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าส่วน ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Application “ZOOM” ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8 โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมมนัสคอวนิช ชั้น 2 อาคาร 2 กรมทางหลวง  
title
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 และติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 และติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8
ภาพกิจกรรม