f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน 17/04/2567 คค 06124/พ.1/e/13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2565 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ- โพนทอง ระหว่าง กม.52+600- 12/01/2565 รอ.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 25/11/2564 สทล.8/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ที่ กม.99+700,ที่ กม.102+575,ที่กม.104+081 และที่ กม.105+635 ปริมาณงาน 4 แห่ง 01/02/2564 สทล.8/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.59+181 – กม.59+734 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.59+474) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+120 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.0+000) 05/05/2563 คค 06124/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.637+275 - กม.640+495 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 กส.27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 ของแขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.54+523 – กม.55+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ)จำนวน 37 รายการ 19/08/2562 คค 06124/พ.2/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ