f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รยการ 01/12/2566 24,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/11/2566 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 7,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15/11/2566 6,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร 14/11/2566 121,124.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 30/10/2566 7,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จ้างย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศหมายลข 4120-001-08595-60 24/10/2566 8,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17/10/2566 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 17/10/2566 46,166.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 17/10/2566 13,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รยการ 17/10/2566 9,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 491 ลิตร 11/10/2566 18,869.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 17,000 ลิตร 09/10/2566 514,777.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 30/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 585 รายการ