f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 07/11/2561

สำนักงานทางหลวงที่ 8 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 • วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
 • วางแผน บริการจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
 • วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่นปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 


      วิสัยทัศ

 • เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง


      พันธกิจ

 • กำกับ ดูแลการบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวก ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง
 • พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขวัญกำลังใจ
 • บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สอดรับกับนโยบายกรม
 • มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

 


'