วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65080000461
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.13+484 (แยกสนามบินร้อยเอ็ด) ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 20,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/08/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ