วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65060010835
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 05101 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.167+397 - กม.168+390 (LT.) และ กม.168+125 - กม.169+223 (RT.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,998,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/06/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ