วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65020019032
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งและการค้าอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ทล. 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+500 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 50,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/02/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ