วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64120029051
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล. 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.15+681 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,304,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ