วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64120015679
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสนับสนุนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ