วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64120015542
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงข่ายคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.48+090 - กม.49+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,441,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ