วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ตอน 2 ที่กม.38+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
152 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.8+012-กม.8+502,ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.4+375-กม.4+865 และ กม.5+180-กม.5+705 ปริมาณงาน 46 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/18/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
153 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่าง กม.8+445 – กม.9+390 และ กม.12+328 – กม.12+923 ปริมาณงาน 46 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
154 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.1+615-กม.1+900,ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.0+184-กม.0+620, กม.7+100-กม.8+600 และ กม.10+800-กม.12+500,ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+900-กม.1+275,ทางหลวงหมายเลข 2449 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.1+500-กม.2+200 และ กม.2+650-กม.2+800 ปริมาณงาน 3 แห่ง 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/13/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
155 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.53+760-กม.54+280 และ กม.59+541-กม.60+601,ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.0+598-กม.1+150,ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.38+413-กม.38+990 ปริมาณงาน 3 แห่ง 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/12/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
156 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา ตอน 1 ระหว่าง กม.72+740 – กม.73+300 ปริมาณงาน 34 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/15/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
157 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.197+020 – กม.197+265 และ กม.200+425 – กม.200+530 ปริมาณงาน 24 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/17/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
158 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 - กม.142+212 ปริมาณงาน 0.800 กม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/9/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
159 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ที่ กม.92+023 ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 ที่ กม. 0+000 (แยกโนนเมือง) ที่ กม.5+117 (แยกบ้านบัว) ที่ กม. 12+502 (แยกโพนทอง) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ที่ กม. 186+555 ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม. 35+258 ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
160 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.46+900 - กม.72+851 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+083 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.0+598 - กม.20+200 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.39+001 (เป็นช่วง ๆ) 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/10/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
161 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+500 - กม.40+000, กม.40+550 - กม.41+075 และ กม.44+000 - กม.46+900 ปริมาณงาน 39,250 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/8/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
162 งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.32+730 - กม.33+880 ปริมาณงาน 24,417 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/7/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
163 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.39+000 - กม.39+735 และ กม.41+950 - กม.44+000 ปริมาณงาน 33,420 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/6/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
164 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.29+200 - กม.31+975 ปริมาณงาน 33,600 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/5/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
165 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.7+890 - กม.8+040 (RT,LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06049/พ.1/e/4/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 151 ถึง 165 จาก 184 รายการ