วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 113 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.23+880 - กม.36+890 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.44/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
107 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู,ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.38/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
108 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 17 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+600 - กม.215+910 เเละทางหลวงหมายเลข 215 สุวรรณภูมิ-สาหร่าย กม.53+410-กม.53+650 บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.39/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
109 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 107 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0300 ตอน โพนทอง-ห้วยคล้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.76+360 - กม.88+665 (เป็นช่วงๆ) อ.โพนทอง,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.45/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
110 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 101 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.3+500 - กม.21+565 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.42/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
111 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ทางถนน 105 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง-ห้วยคล้อ ตอน 2 กม.90+830-กม.95+455 (เป็นช่วงๆ) ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.43/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
112 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 74 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ตอน 1 ระหว่าง กม.144+660 - กม.146+185 (เป็นช่วงๆ) บ้านเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.40/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
113 งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 78 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.148+000-กม.150+180 (เป็นช่วงๆ) บ้านเสลภูมิ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23/01/2566 รอ.41/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
114 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง เเละระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ-โพธิ์ชัย งานขยายความกว้างถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร กม.0+212 - กม.2+550 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 28/12/2565 รอ.35/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
115 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเเละการท่องเที่ยว กิจกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง กม.54+150 ถึง กม.56+000 รายการ:งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจาร เป็น 4 ช่องจราจร ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 28/12/2565 รอ.36/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
116 โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเเละการท่องเที่ยวกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน บ้านหนองดง-โพนทอง กม.46+338 ถึง กม.47+861 รายการ:งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ต.เเวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 28/12/2565 รอ.37/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
117 กิจกรรมอำนวกความปลลดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อปัองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม. 21+656 - กม.22+570 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2565 รอ.32/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
118 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+950 - กม.5+795 ปริมาณงาน 10,657 ตร.ม. 16/11/2565 รอ.34/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
119 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+850 - กม.16+725 ปริมาณงาน 10,500 ตร.ม. 16/11/2565 รอ.33/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
120 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.1+600-กม.2+265 26/10/2565 ใบสั่งจ้าง 635/-/66/45 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 106 ถึง 120 จาก 294 รายการ