วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 3 ระหว่าง กม.38+190- กม.38+400 ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.27+700- กม.28+295 และ กม.30+830-กม.31+530 ปริมาณงาน 47 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/27/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
212 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+787- กม.24+927 ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.15+913-กม.16+765 และ กม.18+551-กม.18+866 ปริมาณงาน 45 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/26/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
213 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.35+100-กม.35+485 ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง-หนองพอก ระหว่าง กม.0+010- กม.0+360 และ กม.14+195-กม.15+000 ปริมาณงาน 45 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/24/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
214 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.5+993- กม.6+238 ทางหลวงหมายเลข 2387 ตอน พิมพิสารน้อย-หนองห่าง ระหว่าง กม.6+390-กม.6+705,กม.15+095-กม.15+515 และ กม.15+840-กม.16+190 ปริมาณงาน 42 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
215 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ตอน 2 ที่กม.38+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
216 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.8+012-กม.8+502,ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.4+375-กม.4+865 และ กม.5+180-กม.5+705 ปริมาณงาน 46 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/18/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
217 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่าง กม.8+445 – กม.9+390 และ กม.12+328 – กม.12+923 ปริมาณงาน 46 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
218 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.1+615-กม.1+900,ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.0+184-กม.0+620, กม.7+100-กม.8+600 และ กม.10+800-กม.12+500,ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+900-กม.1+275,ทางหลวงหมายเลข 2449 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.1+500-กม.2+200 และ กม.2+650-กม.2+800 ปริมาณงาน 3 แห่ง 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/13/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
219 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.53+760-กม.54+280 และ กม.59+541-กม.60+601,ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.0+598-กม.1+150,ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.38+413-กม.38+990 ปริมาณงาน 3 แห่ง 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/12/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
220 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา ตอน 1 ระหว่าง กม.72+740 – กม.73+300 ปริมาณงาน 34 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/15/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
221 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.197+020 – กม.197+265 และ กม.200+425 – กม.200+530 ปริมาณงาน 24 ต้น 24/03/2563 คค 06049/พ.1/e/17/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
222 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 - กม.142+212 ปริมาณงาน 0.800 กม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/9/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
223 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ที่ กม.92+023 ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 ที่ กม. 0+000 (แยกโนนเมือง) ที่ กม.5+117 (แยกบ้านบัว) ที่ กม. 12+502 (แยกโพนทอง) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ที่ กม. 186+555 ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม. 35+258 ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
224 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.46+900 - กม.72+851 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนควบคุม 0100 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+083 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.0+598 - กม.20+200 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.39+001 (เป็นช่วง ๆ) 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/10/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
225 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+500 - กม.40+000, กม.40+550 - กม.41+075 และ กม.44+000 - กม.46+900 ปริมาณงาน 39,250 ตร.ม. 20/03/2563 คค 06049/พ.1/e/8/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 211 ถึง 225 จาก 253 รายการ