วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.40+260 – กม.45+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 ใบสั่งจ้าง 635/-/65/77 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
182 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.30+740 – กม.32+550, กม.32+730 – กม.33+775 และ กม.34+500 – กม.36+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 ใบสั่งจ้าง 635/-/65/75 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
183 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 – กม.142+212 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.13+000 – กม.15+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/12/2564 ใบสั่งจ้าง 635/-/65/73 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
184 งานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ที่ กม.3+050 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ที่ กม.3+440, ที่ กม.9+800 และ ที่ กม.15+435 ปริมาณงาน 4 แห่ง 22/12/2564 รอ.21/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
185 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.5+925, ที่ กม.8+400 และ ที่ กม.28+250 ปริมาณงาน 3 แห่ง 22/12/2564 คค 06049 /พ.1/e11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
186 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ที่ กม.1+450 และ ที่ กม.3+700 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/12/2564 รอ.20/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
187 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500, ที่ กม.59+750 และ ที่ กม.70+750 ทางหลวงห 22/12/2564 คค 06049 /พ.1/e9/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
188 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 คค 06049/พ.1/e/7/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
189 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.5+280 - กม.7+150 ปริมาณงาน 38,823 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.30/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
190 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง-โพนทอง ระหว่าง กม.31+975 - กม.35+120 ปริมาณงาน 38,490 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.23/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
191 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 - กม.13+000 และ กม.16+400 - กม.18+875 ปริมาณงาน 45,345 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.25/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
192 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.168+390 - กม.172+000 ปริมาณงาน 39,138 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.31/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
193 ครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนโพนทอง - หนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 9 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 5.761 กิโลเมตร 25/10/2564 รอ.2/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
194 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตำบลครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 8 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 8.266 กิโลเมตร 25/10/2564 รอ.1/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
195 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.198+105 - กม.209+602 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2564 คค 06049/พ.1/e/27/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 181 ถึง 195 จาก 295 รายการ