วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
ลงวันที่ 20/06/2562

'