วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
ลงวันที่ 11/01/2566

การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย


'