วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
Q&A เมื่อมีโครงการก่อสร้างผ่านบ้านประชาชนต้องเสียค่าหรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่?
ลงวันที่ 07/12/2561

Q&A เมื่อมีโครงการก่อสร้างผ่านบ้านประชาชนต้องเสียค่าหรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่?


'