f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี”
ลงวันที่ 04/12/2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.

      นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม “โครงการทหารพันธุ์ดี” เพื่อฝึกอบรมกำลังพลให้มีความรู้ และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัย และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายในชุมชน ผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'