วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแนะนำการปฏิบัติงาน ล้อมย้ายต้นโพธิ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.50 เมตร ติดขัดการก่อสร้าง ทล.2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม 56+000 - กม 57+650"
ลงวันที่ 02/05/2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแนะนำการปฏิบัติงาน ล้อมย้ายต้นโพธิ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.50 เมตร ติดขัดการก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2567 ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม 56+000 - กม 57+650 เพื่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

'