วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง วางแผนการทำงาน และแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายบริเวณทางแยก ทล214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (แยกดงสิงห์)"
ลงวันที่ 01/05/2567
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรม ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง วางแผนการทำงาน และแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายบริเวณทางแยก ประจำปีงบประมาณ 2567 ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (แยกดงสิงห์) เพื่อ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

'