วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยี 5G พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางแห่งอนาคต"
ลงวันที่ 25/04/2567
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายภูวสิษฏ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 8 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยี 5G พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางแห่งอนาคต เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ,เทศกาลสงกรานต์ที่มีปริมาณจราจรติดขัดในทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 202 การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี 5G พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร โดยได้เชิญอาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'