วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2567 และเตรียมความพร้อมต้อนรับท่าน อทล."
ลงวันที่ 14/02/2567
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ,นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ,นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2567 และเตรียมความพร้อมต้อนรับท่าน อทล. ณ.ห้องประชุมพระธาตุนาดูน (ชั้น3) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

'