วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมประชุมหารือที่ดินเอกชนทับซ้อนกับแนวเขตทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในระหว่างการก่อสร้าง ทล.215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สายหร่าย ระหว่าง กม.42+500 - กม.46+050"
ลงวันที่ 08/11/2566
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นายยศธน อินทะวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 8 ,นายศุกภพรชัย ขามรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเมืองสรวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือที่ดินเอกชนทับซ้อนกับแนวเขตทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในระหว่างการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สายหร่าย ระหว่าง กม.42+500 - กม.46+050 ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'