วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมหารือปัญหาโครงการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน1 และตอน 2)
ลงวันที่ 29/12/2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
     นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตำแหน่งที่ 1,นายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตำแหน่งที่ 2,นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร ,นายชัยธวัช ฉลวยศรี ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ ,นายสมัคร ต้นโลห์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง ,คณะเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) และคณะเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางฯ และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือปัญหาโครงการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน1 และตอน 2) ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงเสลภูมิ


'