วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฎิบัติงานฯงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2567"
ลงวันที่ 13/09/2565
วันที่ 13 กันยายน 2565 
                            นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอดุลย์ อิ่มบุญสุ หัวหน้าหมวดทางหลวงเมืองสรวง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฎิบัติงานฯงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ.ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

'