f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 7,077.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมราวอันตราย,ป้ายเตือนแนวทาง(ต.63และต.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 36,947.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 8,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายเตือนหัวเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 9,656.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 495,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 139,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 145,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 16,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 189,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว 13/06/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 13/06/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ตำบลเนินยาง ตำบลโพน ตำบลทุ่งคลอง ตำบลหนองช้าง อำเภอคำม่วง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12/06/2567 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.๔๓+๙๐๐ - กม.๔๔+๙๐๐ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง 13/06/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,639 รายการ