f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1591 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 8,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1592 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1593 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า(แสงสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 46,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1594 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562 244,345.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1595 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 96,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1596 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 56,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1597 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 42,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1598 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1599 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 40,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1600 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 94,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1601 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 18,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1602 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 22,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1603 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 93,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1604 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 57,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1605 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 82,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,591 ถึง 1,605 จาก 1,639 รายการ