f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1576 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 5,725.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1577 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 103,793.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1578 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 16,292.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1579 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 10,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1580 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 5,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1581 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 6,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1582 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 30,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1583 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 7,279.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1584 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 6,699.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1585 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2562 103,793.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1586 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 57,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1587 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 136,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1588 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 24,794.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1589 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2562 235,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1590 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 46,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,576 ถึง 1,590 จาก 1,639 รายการ