f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 3 ระหว่าง กม.40+000 – กม.46+300 (LT.RT) เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 08/05/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 3 ที่ กม.2+450 09/05/2567 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 1 ที่กม.85+050 09/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+700 - กม.16+380 (RT.) 08/05/2567 2,469,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 11/04/2567 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 1 ที่ กม.23+375 09/05/2567 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 10/04/2567 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 299 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่างกม.33+660 - กม.34+710 (CL.), กม.35+700 - กม.35+945(RT.), กม.36+485 - กม.37+185(CL.) และ กม.38+235 - กม.39+635(CL.)เป็นช่วงๆ 09/05/2567 6,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่างกม.77+605 - กม.79+935 (LT.) เป็นช่วงๆ 25/03/2567 2,961,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่างกม.77+605 - กม.79+935 (LT.) เป็นช่วงๆ 08/05/2567 2,961,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ตอน 2 ที่ กม.57+450 09/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.627+035 - กม.634+820 (LT.,RT.,CL.) เป็นช่วงๆ 18/04/2567 14,952,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.626+224 – กม.635+416 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 08/05/2567 2,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+650 (RT.) และกม26+480 - กม.27+285 (RT.) และกม.27+320-d,.27+600 (LT.) เป็นช่วงๆ 09/05/2567 3,966,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,639 รายการ