f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.201+125-กม.203+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2565 รอ.3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
47 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม – วาปีปทุม ระหว่าง กม.26+700 – กม.30 28/01/2565 มค.6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
48 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 05/01/2565 สทล.8/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
49 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 12/01/2565 สทล.8/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
50 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 12/01/2565 สทล.8/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
51 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 31/03/2564 สทล.8/ 12 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
52 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่างกม.42+100-กม.43+500 ปริมาณงาน1 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 20/04/2564 สทล.8/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
53 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2477 ตอนควบคุม 0100 ตอน โรงพยาบาลยโสธร – ดอนมะยาง ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดยโสธร 30/03/2564 สทล.8/ 11 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
54 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ที่ กม.99+700,ที่ กม.102+575,ที่กม.104+081 และที่ กม.105+635 ปริมาณงาน 4 แห่ง 23/03/2564 สทล.8/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
55 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วยระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงโครงข่ายระดับภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง 23/03/2564 สทล.8/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
56 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.0+000–กม.26+596 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 11/03/2564 สทล.8/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
57 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.50+600 – กม.51+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 09/03/2564 สทล.8/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
58 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง 11/02/2564 สทล.8/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
59 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 28/01/2564 สทล.8/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
60 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 1 28/01/2564 สทล.8/4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 46 ถึง 60 จาก 74 รายการ